A Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet igazgatóhelyettes beosztás ellátására

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony pedagógus állás betöltésére

Vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 23. – 2024. augusztus 23.-ig szól.

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 Budapest, Városligeti fasor 6., valamint az intézmény székhelye, egyéb 

telephelyei és tagintézményei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– Az egyedülálló előadó-művészeti közoktatási intézmény tanügyi, oktatási vezetői operatív feladatainak ellátása az intézményvezető irányítása alapján;

– Tervezi, szervezi, és ellenőrzi a törzsintézmény tantestületének munkáját az igazgató utasítása, illetve a Pedagógiai programban, Házirendben, a tantervekben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az ellenőrzési tervben, az intézményi munkatervben rögzítettek szerint;

– A közneveléssel kapcsolatos központi intézkedések, jogszabályok alapján az intézmény operatív tanügyi feladatainak ellátása, dokumentációs, statisztikai feladatainak irányítása, az intézményvezetői döntések teljeskörű előkészítése;

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
 • Nem állami fenntartású intézmény, kiemelt bérezés.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai/egyetemi szintű pedagógus végzettség,
 • legalább 5 év pedagógusi/ tanügyi szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • szakgimnáziumban szerzett vezetői tapasztalat,
 • felnőttoktatásban, felnőttképzésben szerzett tapasztalat,
 • előadó-művészeti szakmai képzési területen szerzett tapasztalat,
 • tanügyigazgatással összefüggő jogszabályok naprakész ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • Határozottság, energikusság,
 • magas szintű felelősségérzet,
 • kiváló kommunikációs, kreativitás, problémamegoldó és együttműködési készség, csoportmunka,
 • gyermekközpontú, megértő, segítő attitűd,
 • szakmai igényesség, lojalitás
 • dokumentációs, valamint tanügyi tervezési pontosság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
 • pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (döntésre jogosultakkal való közléséhez),
 • pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betöltésének időpontja: 2023. augusztus 23.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton, Kovács Gábor Dénes igazgató részére címezve, az

igazgato@biak.hu e-mail címre. További a pályázattal kapcsolatos információ

ugyanitt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók a benyújtott pályázatok az előzetes értékelést követően, személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:

Folyamatosan, beérkezési sorrendben, legkésőbb 2023. augusztus 14-ig.

A hiányosan beküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog- és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.