Igazgatóhelyettesi álláspályázat

A Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola pályázatot hirdet igazgatóhelyettes beosztás ellátására.

A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony pedagógus állás betöltésére

Vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 23. – 2022. augusztus 23.-ig szól.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
Budapest, 1068 Budapest, Városligeti fasor 6., valamint az intézmény székhelye, egyéb
telephelyei és tagintézményei.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az egyedülálló előadó-művészeti oktatási intézmény tanügyi, oktatási vezetői feladatainak
ellátása az intézményvezető irányítása alapján:

 • Tervezi, szervezi, és ellenőrzi a törzsintézmény tantestületének munkáját az igazgató
  utasítása, illetve a Pedagógiai programban, Házirendben, a tantervekben, a Szervezeti és
  Működési Szabályzatban, az ellenőrzési tervben, az intézményi munkatervben rögzítettek
  szerint.
 • A közneveléssel kapcsolatos központi intézkedések, jogszabályok figyelemmel
  kísérése, az igazgató tájékoztatása, közreműködés a szükséges intézkedések megtételében. –
  Részvétel a vezetői értekezleteken
 • Felelős az iskolában való tartózkodás rendjének szervezéséért és megtartásáért
 • Javaslatot tesz az igazgatónak az éves munkaterv összeállításakor
 • Elkészíti a megadott határidőn belül a statisztikákat.
 • A tantárgyfelosztás elkészítése
 • Az órarend és a terembeosztás elkészítése – Az intézmény tanárai
  helyettesítésének szervezése.
 • Folyamatos együttműködés a szakmai tagozatvezetőkkel.
 • A szakgimnáziumi tanügyi dokumentumok vezetése, az osztályfőnöki dokumentálás
  ellenőrzése.
 • Felelős a javító és osztályozóvizsgák szervezéséért, továbbá közzétételéért
 • Gondoskodik a vizsgarend, a felvételi, az érettségi vizsgák, a szakmai vizsgák
  előkészítéséről, megszervezéséről, lebonyolításáról, az igazgató megbízása alapján.
 • Kapcsolatot tart az iskola tanulóit fogadó kollégiumokkal.
 • Felügyeli a nyomtatványok, bizonyítványok beszerzésének, nyilvántartásának folyamatát, egységes kitöltését. Ezeket rendszeresen ellenőrzi.
 • A tanulói hiányzások ellenőrzésének, a vonatkozó intézkedések felügyelete.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
 • Kiemelt bérezés

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai/egyetemi szintű pedagógus végzettség,
 • legalább 5 év pedagógusi/ tanügyi szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • szakgimnáziumban szerzett vezetői tapasztalat,
 • felnőttoktatásban, felnőttképzésben szerzett tapasztalat,
 • előadó-művészeti szakmai képzési területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Határozottság, energikusság,
 • magas szintű felelősségérzet,
 • kiváló kommunikációs, kreativitás, problémamegoldó és együttműködési készség,
 • csoportmunka,
 • gyermekközpontú, megértő, segítő attitűd,
 • szakmai igényesség, lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
 • pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (döntésre jogosultakkal való közléséhez),
 • pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betöltésének időpontja: 2021. augusztus 23.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton, Kovács Gábor Dénes igazgató részére címezve, a kovacs.gabor.denes@biak.hu e-mail címre. További a pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók a benyújtott pályázatok az előzetes értékelést követően, személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:
Folyamatosan, beérkezési sorrendben, legkésőbb 2021. augusztus 16-ig.

A hiányosan beküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog- és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.